Pravidla závodu

 • Jednou z podmínek účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka závodu (u předběžných přihlášek při prezenci).
 • Účastník svým podpisem vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:
  • závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s odpovídající cyklistickou přilbou (kterou bude mít nasazenou po celou dobu závodu na hlavě!!! :-)
  • není mu známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu,
  • bere na vědomí,že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech.
 • Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit lékařskému vyšetření.
 • Závodník je povinen mít při sobě kartu zdravotní pojišťovny.
 • Závodník, který převzal na prezenci číslo, ale neujel ani jedno celé kolo, nebo z jiného důvodu není ve výsledcích, informuje o této skutečnosti z bezpečnostních důvodů co nejdříve pořadatele.
 • Závodníci mladší 18 let budou prezentováni s písemným souhlasem odpovědného zástupce!
 • Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit příjem přihlášek bez předchozího upozornění.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo odpustit startovné závodníkům dle vlastního uvážení.
 • Rozdělení závodníků do jednotlivých věkových kategorií se řídí ročníkem narození.
 • Kdo bude startovat neoprávněně v kategorii jemu nepříslušející a jej zvýhodňující (v mladší věkové kategorii mládeže či v kategorii veteránů), bude klasifikován jako „odstoupil“.
 • Pokud budete předjíždět oznamte to předjížděnému slovy „jedu vlevo, vpravo“, předjížděný by měl zpomalit a uhnout na opačnou stranu.
 • Pamatujte si počet projetých kol.
 • Je zakázáno sjíždět na kole úsek určený pro pěší obcházení nejobtížnějšího sjezdu na trati (tzv. Hada)!
 • Je zakázáno scházet pěšky nejobtížnější sjezd trati, tzv. Hada (viz popis trati).
 • Pokud dojde k úrazu, poskytněte první pomoc a upozorněte máváním další přijíždějící závodníky, příp. informujte nejbližšího pořadatele s vysílačkou. Kdo uvidí na trati mávající osobu, ten zpomalí, příp. zastaví. Sanitka je k dispozici v prostoru startu, lékař je u obtížného sjezdu za Muldou, v nebezpečných místech mají pořadatelé vysílačky. V případě zranění a odvozu sanitkou se musíte prokázat kartičkou Vaší zdravotní pojišťovny, jinak náklady na převoz nebude hradit pojišťovna, ale pořadatelé. Nemáte-li ji náhodou u sebe, oznamte prosím pořadatelům Vaše jméno, rodné číslo a Vaši zdravotní pojišťovnu.
 • Kromě kategorií mládeže 10-12 let platí zákaz poskytování cizí pomoci (tj. opravy si provádí každý závodník sám, sám si veze i nezbytné náhradní díly, pití a jídlo na celou dobu závodu). Výměna jízdního kola je vyloučena ve všech kategoriích.
 • Závod je určen především pro neregistrované cyklisty/„víkendové“ jezdce na horských kolech/MTB (najeto méně než 5000 km za rok). Na start kategorií dospělých a kategorií mládeže 13-17 let budou připuštěna jen horská kola s pneumatikami, které budou mít šířku větší než 1,6'' (vyloučena jsou např. kola silniční, cyklokrosová, trekkingová, crossová atd.).
 • Všichni závodníci musí ujet (/ujít/uběhnout) plný počet kol (bez ohledu na to, zda byli předjeti o kolo), jinak budou klasifikováni jako „odstoupil“. Z důvodu zamezení zdržování programu (a posunu startů dalších závodů) je stanoven časový limit pro vjezd do dalšího kola. Ale nemusíte se obávat, je více než dostatečně nadhodnocen, je opravdu pouze pro extrémní případy, které by mohly narušit plynulost závodů. Podmínkou zařazení do losovaní o hodnotné ceny je absolvování CELÉHO závodu tak, aby se vjezd do posledního kola závodu uskutečnil ve stanoveném limitu příslušného závodu (viz časový harmonogram) a aby závodník poté dorazil do cíle dříve, než odstartuje další závod. V případě závodu na 30 km musí dorazit do cíle do 16:30. Závod lze absolvovat pro poruchu i pěšky.
 • V případě velmi špatného počasí bude délka závodů dospělých zkrácena o 1/3 na 10 km a 20 km.
 • Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezence. Pořadatelé neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě.
 • Prosíme závodníky i diváky, aby se chovali ohleduplně k přírodě, nejezdili mimo vyznačenou trať, odpadky odhazovali do přistavených kontejnerů a dbali pokynů pořadatelské služby.

Týmy

 • Pravidla pro soutěž rodinných týmů:
  • startují minimálně tříčlenné rodinné týmy. U vícečlenných týmů se počítají maximálně dva nejlepší výsledky závodníků ve věku 2-17 let a minimálně jeden výsledek závodníků ve věku 18-120 let.
  • rodinným týmem se rozumí příslušníci jedné rodiny v přímé linii (děti, rodiče, prarodiče) a jejich sourozenci.
  • rodinný tým může být složen z účastníků „Muldy“ i „Muldičky“, musí ale vždy obsahovat nejméně jednoho závodníka, který dovrší v tomto roce 18 let, nebo bude starší.
  • pořadí týmů bude určeno dosaženým bodovým ziskem (minimální vítězí), který je součtem bodů tří závodníků (vybraných podle prvního bodu pravidel), kteří dorazí do cíle v limitu.
  • body budou přidělovány dle vzorce (i-1)/n, kde i je pořadí závodníka v kategorii a n počet závodníků v kategorii (pro výpočet mohou být použity předběžné elektronické výsledky)

Vysvětlení: jedná se o relativní umístění v kategorii, resp. o relativní počet závodníků, kteří člena týmu předjeli. Tím se eliminují značné rozdíly v počtech závodníků v jednotlivých kategoriích. Zároveň vítězství znamená vždy stejný počet bodů, bez ohledu na početnost kategorie. Tým tedy může získat mezi 0 body (když každý člen vyhraje svoji kategorii), nebo cca 3 body (pokud každý z týmu skončí poslední ve své kategorii).

pravidla.txt · Poslední úprava: 30.09.2023 14:32 autor: Jan Hradil
Driven by DokuWiki
(c) Defekt, o.s., 1997-2020
Přihlásit se