Domovská stránka e-mail
Základní údaje

Stanovy Defektu

Preambule
U příležitosti pořádání již 4. ročníku Soběšické muldy, se rozhodli organizátoři podniknout kroky k založení cyklistického a cestovatelského sdružení Defekt, které převezme organizaci Soběšické muldy a zastřeší další aktivity podporující cyklistiku a cestování.

logo
Stanovy
Členská základna
Z historie
Pořádané akce
Soběšická mulda
 

Článek 1
Název občanského sdružení je "Defekt".

Článek 2
Sídlo občanského sdružení je Defekt, c/o Miroslav Borkovec, Přadlácká 24, 602 00, Brno.

Článek 3
Cíle občanského sdružení jsou:

 • uskutečňování a rozvoj zájmové a odborné činnosti svých členů, zejména pak v oblasti cyklistiky, horské cyklistiky, cykloturistiky, turistiky a alpinismu,

 • propagace cyklistiky mezi širokou veřejností zejména formou amatárských soutěží,

 • organizace cykloturistických expedic a náročných turistických výprav a

 • spolupráce s dalšími subjekty při zajišťování cílů sdružení a organizaci veřejně prospěšných a neziskových projektů.

Článek 4
Členové přípravného výboru se stanou členy občanského sdružení dnem registrace občanského sdružení. Členství dalších osob vzniká na základě písemného návrhu a doporučení stávajícího člena občanského sdružení, který schválí představenstvo; návrh musí obsahovat vyjádření uchazeče o členství, že se svým členstvím souhlasí.

Článek 5
Členství v občanském sdružení zaniká úmrtím člena, doručením písemného nebo elektronického prohlášení člena o vystoupení z občanského sdružení představenstvu nebo vyloučením člena. Člen může být vyloučen jednomyslným rozhodnutím představenstva. Vyloučený člen má právo se do 1 měsíce od doručení rozhodnutí odvolat k členské schůzi. Odvolání má odkladný účinek. Nejbližší členská schůze může nadpoloviční většinou přítomných členů rozhodnutí představenstva zrušit; jinak rozhodnutí představenstva o vyloučení nabude právní moci.

Článek 6
Člen občanského sdružení má právo:

 • účastnit se členské schůze,

 • volit a být volen do orgánů občanského sdružení,

 • předkládat návrhy a podněty členské schůzi a představenstvu,

 • být informován o činnosti občanského sdružení, zejména o jeho hospodaření a

 • účastnit se všech akcí pořádaných občanským sdružením.

Člen občanského sdružení má povinnost:
 • dodržovat ustanovení stanov a vnitřních předpisů přijatých členskou schůzí

 • platit členské příspěvky alespoň v minimální výši stanovené členskou schůzí a

 • sdělovat představenstvu změny svých osobních údajů, aby mohla být zajištěna bezproblémová realizace jeho práv.

Článek 7
Nejvyšším orgánem občanského sdružení je členská schůze. Právo účastnit se a hlasovat mají všichni členové občanského sdružení. Členskou schůzi svolává představenstvo z vlastní vůle nebo na základě písemného návrhu podepsaného skupinou nejméně třetiny členů občanského sdružení; tento návrh musí obsahovat návrh programu schůze a představenstvo je povinno svolat takovou schůzi do 1 měsíce od obdržení návrhu. Členská schůze se koná minimálně jedenkrát ročně.
Členská schůze:

 • volí a odvolává předsedu, prvního místopředsedu a druhého místopředsedu občanského sdružení,

 • schvaluje výroční zprávu a účetní závěrku, které předkládá představenstvo,

 • schvaluje minimální výši členských příspěvků

 • může měnit stanovy občanského sdružení, vysloví-li se pro změnu dvoutřetinová většina všech přítomných členů,

 • může rozhodnout o rozpuštění občanského sdružení nebo o jeho sloučení s jiným sdružením, vysloví-li se pro to dvoutřetinová většina všech přítomných členů a

 • může přijímat i další usnesení, neodporují-li stanovám občanského sdružení.

Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jí nejméně pětina členů občanského sdružení. Členská schůze přijímá usnesení nadpoloviční většinou přítomných členů, není-li těmito stanovami určeno jinak. Z každé členské schůze je pořizován zápis.

Článek 8
Výkonným orgánem občanského sdružení je představenstvo. Představenstvo se skládá z předsedy, prvního místopředsedy a druhého místopředsedy občanského sdružení. Volí je a odvolává členská schůze. Představenstvo řídí činnost občanského sdružení. Představenstvu přísluší výkon veškerých pravomocí, které tyto stanovy nesvěřují jiným orgánům občanského sdružení. Představenstvo zejména odpovídá za pořádání a organizační zajištění akcí občanského sdružení, informuje členy o činnosti občanského sdružení, odpovídá za řádné svolávání a průběh členských schůzí, předkládá členské schůzi návrh výroční zprávy a účetní závěrky, rozhoduje o přijetí a vyloučení člena občanského sdružení a provádí veškeré další činnosti a opatření potřebné k naplňování cílů občanského sdružení.
Schůze představenstva svolává předseda a konají se nejméně dvakrát do roka. K přijetí usnesení představenstva je třeba souhlasu nejméně dvou jeho členů.

Článek 9
Právo činit úkony jménem občanského sdružení mají jak předseda, tak oba místopředsedové. Jsou povinni respektovat usnesení a rozhodnutí představenstva.

Článek 10
Občanské sdružení jako právnická osoba odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Majetek občanského sdružení spravuje a hospodaří s ním představenstvo. Příjmy občanského sdružení jsou zejména dobrovolné příspěvky členů a dary fyzických a právnických osob. Výdaje občanského sdružení mohou být vynakládány pouze v souladu s cíli občanského sdružení nebo na zajištění jeho činnosti.

Článek 11
Předsedou a zmocněncem přípravného výboru je Miroslav Borkovec, r.č. 761115/xxxx, bytem Přadlácká 24, Brno, 602 00. Členy přípravného výboru jsou Mgr. Jan Hradil, r. č. 760519/xxxx, bytem M. Horákové 34, 602 00 Brno a Jan Strejček, r. č. 770521/xxxx, bytem Barvy 15, Brno, 638 00.

Článek 12
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace občanského sdružení Ministerstvem vnitra České republiky.


copyright (c) Defekt, o.s.
design (c) czex.cz